img_2615.jpg

Saber Chowdhury, Anita Friedt and Vidya Shankar Caption:  Saber Chowdhury, Anita Friedt and Vidya Shankar